Udělej si sám / DIY (2013)

Instalace byla součástí skupinové výstavy Pojď si hrát s bráchou, která se obracela k dnešnímu vztahu Čechů a Slováků a heslům identity, pojetí národa, státu, vzájemnosti... 
V instalaci jsem symbolicky naznačila čtyři základní složky, které jsem si vybrala a vnímám je jako podmínky nebo ustanovující znaky užívané pro autonomní vymezení a označení skupiny lidí. 

The installation and the video were part of the exhibiton Let's play with my brother pointing to nowadays relation between Czechs and Slovaks and identity, conception of nationality, statehood, reciprocity... I outlined four basic ingrediences that I chose and percieve as conditions or constituent attributes used for signification and autonomic circumscription of specific group of people. 
Nic se nestalo v Kolomně/ Ничего не произошло в Коломне/Nothing happened in Kolomna (2013)

Výstava ze stop, které zůstaly po akcích uskutečněných v Kolomně.
Záznamy, fotografie, pomůcky, zbytky sloužily jako nepřímá dokumentace venkovních událostí. Součástí souboru vystavených předmětů byl také deník fungující jako návod k jejich čtení a průvodce po akcích a místech, kde došlo k jejich použítí.

During the work outside the town Kolomna I was collecting notes, photographies and pictures.
From them I compiled something as a diary or guide for the exhibition which contented traces from the outside actions. That one served as an indirect documentation or link to the place and events which happened outside with the exhibited objects.

    
Nic se nestalo v Kolomně - průvodce/ Ничего не произошло в Коломне/ Nothing happened in Kolomna - guide (2013)

průvodce / guide / экскурсовод

Všechny intervence vznikly v ruském městě Kolomna. Byly adresované konkrétním lidem, které však neznám osobně a oni neznají mě. Neví, že jsou ode mě, a já zase nevím, jestli je obdrželi.


Все эти вмешательства происходили в русском городе Коломне. Они были адресованы конкретным людям, которых я, правда лично не знаю, и они не знают меня. Они не знают, что это сделала я, а я не знаю, заметили ли они их.
 
All the intervention arose in Russian town Kolomna. They were addressed to people from the town who I personaly don't  know and they don't know me. They don't know who made the pieces and I don't know if they received them.

*
V uzbekistánském stánku s textilem jsem viděla prodavačku číst bulvární plátek Tajemství hvězd (Тайны Звезд). Měl ve stánku své místo. Pozorovala jsem to. Za několik dní zmizel. 24. června se znovu objevilo - stejné číslo. Stránky uvnitř jsem přeskupila a dala ho na místo.


В этой узбекской палатке с текстилем я видела, как продавщица читает бульварный журнал «Тайны Звезд». У него было в палатке свое место. Я за этим наблюдала. Через несколько дней журнал исчез. 24 июля он снова появился – тот же номер. Страницы внутри я переставила и положила его на место.
 
In the kiosk with textil the Uzbeki saleswoman and her son read yellow press Тайны Звезд. It has its own place in the kiosk. I've been observing it. In few days it disappeared. On 24th July new one appeared there in its own place  - the same issue. But pages inside were mixed.*
Vchod do klenotnictví zdobí atrapy květin begonie a fialky. Jsou pevně zafixovány na místě lepicí páskou. Nejprve byly prohozeny mezi sebou. Potom byly nahrazeny živými květinami stejného druhu. Když však po týdnu začaly velmi usychat, na místo byla navrácena původní plastiková dekorace.


Вход в ювелирный магазин украшают искусственные цветы – бегония и фиалка. Они прочно прикреплены скотчем. Сначала они были переставлены местами. Потом они были заменены живыми цветами тех же сортов. Однако через неделю, когда цветы начали сохнуть, на место были возвращены первоначальные пластиковые украшения.
 
There are hanging an artificial flowers as a decoration strongly fixed with tape at the air condition in front of the jewellery. First they were mixed between themselves. Then they were replaced with alive flowers begonie and violet - the same kinds. But after week they started be very dry, so the previous flowers replaced them back.
*
Tato kaluž je na velmi frekventovaném místě. Starala jsem se o ni. Když bylo suché a horké počasí bylo potřeba přidat vodu. Po dešti bylo třeba ji sušit.


Эта лужа находится на очень оживленном месте. Я о ней заботилась. Когда было сухо и жарко, приходилось подливать воду. После дождя ее надо было осушать.
 
This splash is on very frequent place. I cared about it. When it was to dry and hot weather there was a need to add some water and in rainy days to dry it.*
Stůl, který je ve společném užívání na trhu, byl opraven a vybaven dvěma zásuvkami uvnitř zařízenými podle Malevičova a Mondrianova obrazu.


Стол, который находится на рынке в общем пользовании, был отремонтирован и оборудован двумя ящиками, сделанными по картинам Малевича и Мондриана.
 
Table (which is in common use in the market place for selling different kinds of goods) was repaired and provided with two drawers arranged inside according Malevich's and Mondrian's pictures.


*
U popelnice bylo odloženo použité oblečení. Vzala jsem ho vyprat. Rozložila jsem ho na ramínka. Výšivkou básně Jana Skácela v azbuce jsem ho spojila v jeden kus. Pověsila jsem ho na trhu na plot v místě, kde sedává stará paní, která se živí prodejem použitého oblečení.


Возле урны валялась старая одежда. Я взяла ее постирать. Повесила ее на плечики. Вышив русскими буквами слова стихотворения Яна Скацела, я соединила все вещи вместе. И повесила их на рынке на забор там, где сидит пожилая женщина, которая зарабатывает продажей поношенной одежды.
 
There was discarded clothes put off at the garbage container. I took it to wash clean. I spread it on the hangers. With embroier of nice Jan Skácel's poem I sew it together. Then I put it in the market place on the fence in the place where old woman is selling the second-hand clothes.


*
Na trhu mě pán požádal, abych ho vyfotografovala. Do fotografie jsem přidala sebe a vyvolala ji. Potom jsem našla složený čistý pánský kapesník. Vše dohromady jsem pánovi vylepila na jeho místě.


Человек на рынке попросил меня, чтобы я его сфотографировала. На фотографию я добавила себя и напечатала ее. Потом я нашла сложенный чистый мужской носовой платок. Все это вместе я прилепила на его место на рынке.
 
One man asked me to take photo of him on the market place. In Photoshop I added me inside the photo and let it print. I found a folded clean men's handkerchief. All together I post on his place.*
Vzala jsem z tržnice bedýnky, které jsou vždycky stejné. Postupně jsem je zmenšila. A šla je znovu vyhodit na tržnici.


Я взяла на рынке ящики, которые все одинаковые. Поочередно уменьшила их. Потом пошла и снова бросила на рынке.
 
I took boxes from the market place. They are always the same size. I rebuilt them in smaller and smaller and then I went to waste them again to the market place again.*
Úklid po večírku místní mládeže.


Уборка после посиделок местной молодежи.
 
Clean-up after evening party of the local young.


*
Varianta pro způsob zachycování vody kapající z klimatizací.


Вариант сбора воды, капающей из кондиционера.
 
Other variant of catching the dripping water from air conditions.


*
Napsala jsem pozdravy pro neznámé obyvatele Kolomny, na které se mi podařilo získat adresu. Obsahem pozdravu bylo vždy vyprávění nějakého krátkého zvláštního zážitku, který jsem tu měla, ale situovala jsem ho do České republiky. Podepsala jsem se Míša - využila jsem matoucího faktu, že zkrácená podoba mého jména se v Rusku užívá pouze pro muže. Pohledy jsem nejprve všechny poslala kamarádce do Čech. Došly. A ona je obratem rozeslala zpět s poštovními známkami do Ruska.


Я написала открытки незнакомым жителям Коломны, адреса которых мне удалось достать. На каждой открытке был рассказ о каком-нибудь особенном впечатлении, которое я получила здесь, только я поместила его в Чешскую Республику. Я воспользовалась тем, что уменьшительная форма моего имени – это в России мужское имя. Все открытки я сначала отправила приятельнице в Чехию. Они дошли. А она, приклеив марку, послала их обратно в Россию.
 
I wrote postcards for unknown citizens of Kolomna of which I gained addresses. In the greetings I was telling some short strange stories about what happened to me here but I situated them to the Czech Republic. I subscribed the postcards as Misha, I apprehensive the fact that it is the name for russian boys. First I sent the postcards to my friend in Czech and then she resent them separately back with stamps for Russia.*
Na frekventované místo na tržnici, kam chodím do společnosti, jsem do díry v zemi vložila seznamovací inzerát.


На оживленном месте на рынке, куда я хожу, чтобы побыть среди людей, в яму на земле я поместила объявление о знакомстве.
 
I put the familirization advertisment in the hole on the street of market place where I am going in corporation.


*
Chvíle odpočinku při čaji.


Минутка отдыха за чаем.
 
While of rest at tea.*
Přibyla nová dekorace.


Новое оформление.
 
New pieces of decoration.*
Myslím, že každá žena má vlastní způsob věšení prádla.
Jestli je prádlo suché většinou otestuji tak, že osahám jeho spodní okraj. Když je ještě mokrý prádlo na šnůře pověsím vzhůru nohama.Обычно я проверяю, высохло ли белье, трогая его нижний край. Я думаю, что у каждой женщины свой способ развешивания белья.
 
I think that every woman has its own way of drying clothes.
If the clothes is dry I test the way that I touch its lower lap. Than I turn it upsidedown.